मुंबई इंडियंस
मुंबई इंडियंस

2013, 2015, 2017 विजेता